ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYCHOWAWCA KOLONIJNY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO 2020

Kandydat na wychowawcę lub kierownika kolonii formy wypoczynku podlega ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Ustawa określa obowiązki i uprawnienia osoby wykonującej pracę opiekuna grupy na koloniach i półkoloniach. Dotyczy to wychowawcy lub wolontariusza będącego opiekunem. Przede wszystkim, ma to poświadczyć uprawnienia i odpowiedzialność osoby sprawującej opiekę nad grupą dzieci. Każda osoba podejmująca się tej pracy musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonijnego – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO KIEROWNIKA

Ustawa o systemie oświaty stawia wymogi, aby wychowawca kolonii, półkolonii, podobnie jak kierownik innej formy wypoczynku nie może być osobą karana. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była skazana za umyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

– przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),

– przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 92p. przed rozpoczęciem pracy, wychowawca powinien przedstawić aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności nauczyciela może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe .

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYCHOWAWCY

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę opiekuna kolonijnego zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności wychowawcy. Reasumując, kandydat do pracy w szkole nie może być skazany za przestępstwa określone w artykule 92p. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby