ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ze zmianami od 2018 r., określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie dla prowadzącego instalację lub zezwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o ochronie środowiska do zezwolenia na wytwarzanie odpadów, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia prowadzącego instalację lub na wytwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

wytwarzanie odpadów przeciwko środowisku

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Ze względu na fakt, że wpis do rejestru prowadzącego instalację lub do zezwolenia na wytwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego jest obowiązkowy. Zatem zgodnie z ustawą, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO PRZEZ INTERNET

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest obowiązkowe, można go zamówić przez internet lub udać się osobiście do Punktu Informacyjnego KRK.

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby