ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU 2022 online

Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa z dnia 11.09.2019 r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zasad jest niekaralność osób i podmiotów biorących udział w przetargach po nowelizacji przepisów. Dlatego też zgodnie z nową ustawą PZP chcąc wziąć udział w postępowaniu przetargowym należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do przetargu. Osoba nie może być skazana za przestępstwa określone Art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1, zaś podmiot nie może być wykluczony na przestępstwa określone w Art. 108 ust 1 ustawy.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać do przetargu zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej, członka zarządu, prokurenta, wspólnika wydane nie później niż 3-6 miesięcy od daty terminu składania ofert przetargowych. Reasumując zaświadczenie może starać się osoba fizyczna, której dotyczy zapytanie z KRK lub podmiot zbiorowy dla sprawdzenia niekaralności członków zarządu i prokurenta.

Zgodnie z art. 108 i 109 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm. 6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO SPÓŁKI KRS

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (spółki KRS). Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Zamów zaświadczenie z KRK osoby przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Zamów zaświadczenie z KRK spółki przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby