ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA 2019

Karta Nauczyciela – objęta w ustawie z dnia 26 stycznia 2012r. niewątpliwie określa obowiązki i uprawnienia osoby wykonującej pracę w szkole. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy, w tym również pracownik pedagogiczny zatrudniony w publicznej szkole, przedszkolu, placówce oraz placówce doskonalenia. Przede wszystkim, działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe. Każda osoba do pracy w szkole musi przedstawić dyrektorowi aktualne zaświadczenie o niekaralności nauczyciela – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO ONLINE

Zgodnie z Kartą Nauczyciela – stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, podobnie jak z dyplomowanym nawiązuje się, na podstawie mianowania. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed rozpoczęciem pracy w szkole jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności nauczyciela może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe .

nauczyciel

Dla Nauczycieli do pracy w Szkole !

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO PRACY W SZKOLE

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę w szkole zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do pracy w szkole nie może być skazany za przestępstwa określone w artykule 10 ust. 5. pkt. 4. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby