ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA 2024

Karta Nauczyciela – objęta w ustawie z dnia 26 stycznia 2012r. niewątpliwie określa obowiązki i uprawnienia osoby wykonującej pracę w szkole. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy, w tym również pracownik pedagogiczny zatrudniony w publicznej szkole, przedszkolu, placówce oraz placówce doskonalenia. Przede wszystkim, działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe. Każda osoba do pracy w szkole musi przedstawić dyrektorowi aktualne zaświadczenie o niekaralności nauczyciela – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO ONLINE

Zgodnie z Kartą Nauczyciela – stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, podobnie jak z dyplomowanym nawiązuje się, na podstawie mianowania. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed rozpoczęciem pracy w szkole jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności nauczyciela może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe .

nauczyciel

Dla Nauczycieli do pracy w Szkole !

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO PRACY W SZKOLE

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę w szkole zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do pracy w szkole nie może być skazany za przestępstwa określone w artykule 10 ust. 5. pkt. 4. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela?

Procedura uzyskania zaświadczenia o niekaralności obejmuje kilka kroków:

 • Złożenie wniosku. Wypełnij formularz online, podając wszystkie wymagane dane
 • Dokonanie płatności. Opłać wniosek za pomocą dostępnych metod płatności online.
 • Otrzymanie zaświadczenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenie o niekaralności wysyłamy na podany adres e-mail lub pocztą

Wymogi i kryteria dla nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe

Oprócz posiadania zaświadczenia o niekaralności, nauczyciele muszą spełniać szereg innych wymogów, takich jak odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie zawodowe oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowe certyfikaty.

Wielu pracodawców wymaga również, aby nauczyciele przeszli badania psychologiczne i zdrowotne, które potwierdzają ich zdolność do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jakie przestępstwa mogą uniemożliwić uzyskanie zaświadczenia?

Przestępstwa przeciwko dzieciom

Przestępstwa takie jak przemoc fizyczna, psychiczna, czy molestowanie seksualne dzieci są absolutnym wykluczeniem dla pracy w zawodzie nauczyciela. Osoby skazane za takie przestępstwa nie mogą otrzymać zaświadczenia o niekaralności.

Inne poważne przestępstwa

Inne poważne przestępstwa, takie jak przestępstwa finansowe, korupcja, czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu również mogą uniemożliwić uzyskanie zaświadczenia o niekaralności.

Znaczenie zaświadczenia o niekaralności w procesie rekrutacji

Zaświadczenie o niekaralności jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji nauczycieli. Bez niego, kandydat nie może być brany pod uwagę na stanowisko nauczyciela.

Dokument ten jest gwarancją dla rodziców i uczniów, że szkoła zatrudnia wyłącznie osoby, które nie mają przeszłości kryminalnej, co zwiększa zaufanie do placówki edukacyjnej.

Wiele szkół wymaga regularnej aktualizacji zaświadczeń o niekaralności, co kilka lat, aby mieć pewność, że nauczyciele nadal spełniają wszystkie wymogi prawne. Pracodawcy mogą również przeprowadzać dodatkowe weryfikacje zaświadczeń, aby upewnić się, że dokumenty są autentyczne i aktualne.

Rola zaświadczenia o niekaralności w budowaniu zaufania społecznego

Szkoły, które rygorystycznie przestrzegają procedur związanych z zaświadczeniami o niekaralności, budują pozytywny wizerunek jako bezpieczne i zaufane placówki edukacyjne.

Rodzice, wiedząc, że nauczyciele posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności, mają większe zaufanie do szkoły i są spokojniejsi o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela to kluczowy dokument, który odgrywa istotną rolę w procesie rekrutacji i zatrudnienia w szkołach. Uzyskanie tego dokumentu, zarówno tradycyjnie, jak i przez internet, jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i utrzymania wysokiego standardu etycznego w edukacji. Warto pamiętać, że posiadanie aktualnego zaświadczenia o niekaralności jest obowiązkiem każdego nauczyciela, który pragnie pracować w zawodzie i cieszyć się zaufaniem zarówno pracodawców, jak i rodziców.

Wartość zaświadczenia o niekaralności nie może być przeceniona, gdyż stanowi ono fundament bezpieczeństwa i zaufania w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzic. Przestrzeganie wymogów i regularna aktualizacja tego dokumentu powinny być priorytetem dla wszystkich instytucji edukacyjnych.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

Kandydat na trenera, podlega ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Ustawa bowiem określa wymagania osoby ubiegającej się o licencję trenerską w sporcie. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osoby pełniącej funkcję trenera sportu. Osoba obejmując stanowisko musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA TRENERA SPORTU

Ustawa o sporcie stawia wymogi, aby kandydat na trenera nie może być osobą karaną. Podsumowując:

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

Reasumując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej może starać się każda osoba. Trener jednak niewątpliwie powinien posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą, kandydat nie może być skazany za przestępstwa umyślne.

LICENCJA TRENERSKA

TRENER SPORTU

TRENER A INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o licencję trenerską zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności trenera. Reasumując, kandydat na trenera, nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet e-krk lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i składając wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYCHOWAWCA KOLONIJNY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO 2020

Kandydat na wychowawcę lub kierownika kolonii formy wypoczynku podlega ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Ustawa określa obowiązki i uprawnienia osoby wykonującej pracę opiekuna grupy na koloniach i półkoloniach. Dotyczy to wychowawcy lub wolontariusza będącego opiekunem. Przede wszystkim, ma to poświadczyć uprawnienia i odpowiedzialność osoby sprawującej opiekę nad grupą dzieci. Każda osoba podejmująca się tej pracy musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonijnego – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO KIEROWNIKA

Ustawa o systemie oświaty stawia wymogi, aby wychowawca kolonii, półkolonii, podobnie jak kierownik innej formy wypoczynku nie może być osobą karana. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była skazana za umyślne przestępstwo:

– przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

– przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),

– przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 92p. przed rozpoczęciem pracy, wychowawca powinien przedstawić aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności nauczyciela może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe .

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYCHOWAWCY

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę opiekuna kolonijnego zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności wychowawcy. Reasumując, kandydat do pracy w szkole nie może być skazany za przestępstwa określone w artykule 92p. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

Kandydat do przysposobienia dziecka podlega ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Ustawa określa bowiem wymagania dotyczące osoby ubiegającej się o przysposobienie dziecka – adopcji. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Każda osoba ubiegająca się musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO KANDYDATA

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stawia wymogi, aby kandydat do adopcji nie może być osobą karaną. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była:

– skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ustawie kandydat na rodzinę zastępczą powinien przedstawić aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do adopcji może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i być nie karana. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe.

rodzina zastępcza

ADOPCJA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO RODZINY ZASTĘPCZEJ

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o adopcję dziecka zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do przysposobienia dziecka nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ze zmianami od 2018 r., określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie dla prowadzącego instalację lub zezwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o ochronie środowiska do zezwolenia na wytwarzanie odpadów, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia prowadzącego instalację lub na wytwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

wytwarzanie odpadów przeciwko środowisku

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Ze względu na fakt, że wpis do rejestru prowadzącego instalację lub do zezwolenia na wytwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego jest obowiązkowy. Zatem zgodnie z ustawą, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO PRZEZ INTERNET

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest obowiązkowe, można go zamówić przez internet lub udać się osobiście do Punktu Informacyjnego KRK.

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o odpadach do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Podobnie jak dla osoby do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego zgodnie z ustawą wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, zaświadczenie o niekaralności do pracy dla osoby jest wymagane do zatrudnienia na określone stanowiska aby potwierdzić swoją niekaralność. Dlatego też, pracodawca wymaga przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na fakt, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, musi przedstawić dla pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy. Przykładowo w szkole, urzędzie, żłobku, klubie dziecięcym, ośrodku sportowym, jako opiekun lub wychowawca kolonii czy ubezpieczeniach, kredytach.

Stanowiska pracy objęte obowiązkowym dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

 • zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii,
 • zaświadczenie z KRK w dystrybucji ubezpieczeń,
 • dokument o niekaralności sprzedawcy kredytów,
 • zaświadczenie KRK dla pracownika samorządowego,
 • informacja o niekaralności do pracy w kantorze, punkcie lotto,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla trenera ośrodka lub klubu sportowego.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności osoby?

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest takie ważne, nie zapomnij go dostarczyć swojemu pracodawcy a twoje szanse i prawdopodobieństwo stałego zatrudnienia wzrosną. Ponadto obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A lub zezwolenie na pobyt w Polsce potrzebuje zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek taki posiada także pracodawca zatrudniając obcokrajowca na ternie RP, który wraz z zaświadczeniem KRK musi złożyć do Urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzając tym samym swoją niekaralność.

Zaświadczenie o niekaralności to oficjalny dokument wydawany przez Krajowy Rejestr Karny (KRK), który potwierdza, że dana osoba nie była karana. Jest to dokument niezbędny w wielu zawodach, zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest zachowanie wysokich standardów etycznych i bezpieczeństwa. Na przykład w edukacji, opiece zdrowotnej, sektorze finansowym czy w służbach mundurowych.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy

Weryfikacja wiarygodności pracownika

Zaświadczenie o niekaralności dla pracodawcy jest ważnym narzędziem w procesie rekrutacyjnym. Pomaga ono zweryfikować wiarygodność i uczciwość potencjalnych pracowników. W branżach, gdzie pracownicy mają dostęp do wrażliwych danych, finansów lub pracują z dziećmi, zaświadczenie jest często wymogiem formalnym.

Dokumenty i opłaty

Aby ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności do pracy, należy przygotować:

– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

– Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

– Dowód opłaty skarbowej

Czas oczekiwania na zaświadczenie może się różnić w zależności od formy złożenia wniosku. Przy wnioskach online, czas oczekiwania może wynosić kilka dni roboczych.

Najczęstsze pytania dotyczące zaświadczenia o niekaralności

Czy każdy pracodawca może wymagać zaświadczenia?

Nie każdy pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności do pracy, jednak w wielu branżach jest to standardowy wymóg. Szczególnie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z wrażliwymi danymi lub pracują z osobami narażonymi na szczególne ryzyko.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności nie ma określonego terminu ważności. Jednak pracodawcy zazwyczaj wymagają, aby dokument był aktualny. Warto regularnie odświeżać zaświadczenie, zwłaszcza jeśli zmienia się pracę często.

Praktyczne porady przy składaniu wniosku

– Sprawdź dokładnie wymagania. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed złożeniem wniosku.

– Dokładnie wypełnij formularz. Unikaj błędów w formularzu, aby nie przedłużać procesu.

– Zapłać odpowiednią opłatę. Upewnij się, że opłata skarbowa została dokonana prawidłowo.

Jeśli wniosek o zaświadczenie o niekaralności zostanie odrzucony, sprawdź powód odmowy. Może to być błąd formalny, brak wymaganych dokumentów lub inne niezgodności.

Korzyści dla pracownika

Zwiększenie szans na zatrudnienie

Posiadanie zaświadczenia o niekaralności do pracy może znacznie zwiększyć szanse na zatrudnienie. Wiele firm preferuje kandydatów, którzy mogą przedstawić czystą kartotekę kryminalną, co świadczy o ich wiarygodności i odpowiedzialności.

Ułatwienie w procesie rekrutacji

Przedstawienie zaświadczenia o niekaralności podczas rekrutacji może przyspieszyć cały proces. Pracodawca nie musi czekać na wyniki dodatkowych weryfikacji, co może skrócić czas potrzebny na podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Znaczenie zaświadczenia o niekaralności dla pracodawcy

Weryfikacja wiarygodności pracownika

Zaświadczenie o niekaralności dla pracodawcy jest ważnym narzędziem w procesie rekrutacyjnym. Pomaga ono zweryfikować wiarygodność i uczciwość potencjalnych pracowników. W branżach, gdzie pracownicy mają dostęp do wrażliwych danych, finansów lub pracują z dziećmi, zaświadczenie o niekaralności jest często wymogiem formalnym.

Ochrona reputacji firmy

Zatrudnianie osób bez zaświadczenia o niekaralności może stanowić ryzyko dla reputacji firmy. Pracodawcy, którzy dbają o swój wizerunek, chcą mieć pewność, że ich pracownicy są osobami godnymi zaufania. Dlatego zaświadczenie o niekaralności dla pracownika do zatrudnienia jest często kluczowym elementem procesu selekcji.

Zaświadczenie o niekaralności – Dodatkowe Informacje

Zaświadczenie o niekaralności do pracy nie tylko pomaga w procesie rekrutacyjnym, ale także odgrywa ważną rolę w budowaniu zaufania między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawcy często wymagają tego dokumentu, aby upewnić się, że ich przyszli pracownicy nie mają przeszłości kryminalnej, która mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo i reputację firmy.

Uzyskiwanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

W dobie cyfryzacji, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet jest nie tylko możliwe, ale także wyjątkowo wygodne. Proces ten pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie długich kolejek w urzędach. Wystarczy złożyć wniosek online oraz prawidłowo wpisać wszystkie niezbędne dane. Opłacenie wniosku również odbywa się elektronicznie, co przyspiesza cały proces. Zaświadczenie jest następnie przesyłane na podany adres e-mail, co znacznie ułatwia jego uzyskanie. Jeśli potrzebujesz szybko uzyskać zaświadczenie o niekaralności, zapraszamy do kontaktu!

Zaświadczenie o niekaralności do pracy jest istotnym elementem procesu rekrutacyjnego w wielu branżach. Dzięki niemu pracodawcy mogą zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność swoich zespołów, a pracownicy zyskują większe szanse na zatrudnienie. Niezależnie od tego, czy uzyskujesz zaświadczenie tradycyjnie, czy przez internet, warto zrozumieć jego znaczenie i procedury związane z jego uzyskaniem. Pamiętaj, że posiadanie aktualnego zaświadczenia może być kluczem do sukcesu zawodowego i otworzyć drzwi do wielu atrakcyjnych ofert pracy.

Odwiedź urząd lub zamów zaświadczenie z KRK dla osoby do pracy przez Internet online >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jesteś pracodawcą ? Dlatego sprawdź czy nie potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki zarejestrowanej w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym).

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU 2022 online

Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa z dnia 11.09.2019 r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zasad jest niekaralność osób i podmiotów biorących udział w przetargach po nowelizacji przepisów. Dlatego też zgodnie z nową ustawą PZP chcąc wziąć udział w postępowaniu przetargowym należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do przetargu. Osoba nie może być skazana za przestępstwa określone Art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1, zaś podmiot nie może być wykluczony na przestępstwa określone w Art. 108 ust 1 ustawy.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać do przetargu zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej, członka zarządu, prokurenta, wspólnika wydane nie później niż 3-6 miesięcy od daty terminu składania ofert przetargowych. Reasumując zaświadczenie może starać się osoba fizyczna, której dotyczy zapytanie z KRK lub podmiot zbiorowy dla sprawdzenia niekaralności członków zarządu i prokurenta.

Zgodnie z art. 108 i 109 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm. 6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO SPÓŁKI KRS

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (spółki KRS). Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Zamów zaświadczenie z KRK osoby przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Zamów zaświadczenie z KRK spółki przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby