ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

Kandydat na trenera, podlega ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Ustawa bowiem określa wymagania osoby ubiegającej się o licencję trenerską w sporcie. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osoby pełniącej funkcję trenera sportu. Osoba obejmując stanowisko musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA TRENERA SPORTU

Ustawa o sporcie stawia wymogi, aby kandydat na trenera nie może być osobą karaną. Podsumowując:

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

Reasumując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej może starać się każda osoba. Trener jednak niewątpliwie powinien posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą, kandydat nie może być skazany za przestępstwa umyślne.

LICENCJA TRENERSKA

TRENER SPORTU

TRENER A INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o licencję trenerską zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności trenera. Reasumując, kandydat na trenera, nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet e-krk lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i składając wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o odpadach do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Podobnie jak dla osoby do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego zgodnie z ustawą wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, zaświadczenie o niekaralności do pracy dla osoby jest wymagane do zatrudnienia na określone stanowiska aby potwierdzić swoją niekaralność. Dlatego też, pracodawca wymaga przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na fakt, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, musi przedstawić dla pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy m. in. w szkole, urzędzie, żłobku, klubie dziecięcym, ośrodku sportowym, jako opiekun lub wychowawca kolonii czy ubezpieczeniach, kredytach.

Stanowiska pracy objęte obowiązkowym dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

  • zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii,
  • zaświadczenie z KRK w dystrybucji ubezpieczeń,
  • dokument o niekaralności sprzedawcy kredytów,
  • zaświadczenie KRK dla pracownika samorządowego,
  • informacja o niekaralności do pracy w kantorze, punkcie lotto,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla trenera ośrodka lub klubu sportowego.

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest takie ważne, nie zapomnij go dostarczyć swojemu pracodawcy a twoje szanse i prawdopodobieństwo stałego zatrudnienia wzrosną. Ponadto obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A lub zezwolenie na pobyt w Polsce potrzebuje zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek taki posiada także pracodawca zatrudniając obcokrajowca na ternie RP, który wraz z zaświadczeniem KRK musi złożyć do Urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzając tym samym swoją niekaralność.

Odwiedź urząd lub zamów zaświadczenie z KRK dla osoby do pracy przez Internet online >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jesteś pracodawcą ? Dlatego sprawdź czy nie potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki zarejestrowanej w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym).

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU 2022 online

Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa z dnia 11.09.2019 r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zasad jest niekaralność osób i podmiotów biorących udział w przetargach po nowelizacji przepisów. Dlatego też zgodnie z nową ustawą PZP chcąc wziąć udział w postępowaniu przetargowym należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do przetargu. Osoba nie może być skazana za przestępstwa określone Art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1, zaś podmiot nie może być wykluczony na przestępstwa określone w Art. 108 ust 1 ustawy.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać do przetargu zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej, członka zarządu, prokurenta, wspólnika wydane nie później niż 3-6 miesięcy od daty terminu składania ofert przetargowych. Reasumując zaświadczenie może starać się osoba fizyczna, której dotyczy zapytanie z KRK lub podmiot zbiorowy dla sprawdzenia niekaralności członków zarządu i prokurenta.

Zgodnie z art. 108 i 109 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm. 6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO SPÓŁKI KRS

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (spółki KRS). Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Zamów zaświadczenie z KRK osoby przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Zamów zaświadczenie z KRK spółki przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby