ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO LICENCJI TRENERSKIEJ

Kandydat na trenera, podlega ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Ustawa bowiem określa wymagania osoby ubiegającej się o licencję trenerską w sporcie. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osoby pełniącej funkcję trenera sportu. Osoba obejmując stanowisko musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA TRENERA SPORTU

Ustawa o sporcie stawia wymogi, aby kandydat na trenera nie może być osobą karaną. Podsumowując:

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

Reasumując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej może starać się każda osoba. Trener jednak niewątpliwie powinien posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą, kandydat nie może być skazany za przestępstwa umyślne.

LICENCJA TRENERSKA

TRENER SPORTU

TRENER A INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o licencję trenerską zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności trenera. Reasumując, kandydat na trenera, nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet e-krk lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i składając wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

Kandydat do przysposobienia dziecka podlega ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Ustawa określa bowiem wymagania dotyczące osoby ubiegającej się o przysposobienie dziecka – adopcji. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Każda osoba ubiegająca się musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO KANDYDATA

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stawia wymogi, aby kandydat do adopcji nie może być osobą karaną. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była:

– skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ustawie kandydat na rodzinę zastępczą powinien przedstawić aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do adopcji może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i być nie karana. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe.

rodzina zastępcza

ADOPCJA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO RODZINY ZASTĘPCZEJ

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o adopcję dziecka zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do przysposobienia dziecka nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby