REGULAMIN

Regulamin określa informacje oraz zasady, warunki korzystania z usług w celu uzyskiwania zaświadczeń o odpisów za pośrednictwem serwisu www.zaswiadczenie.pl

  • Zasady korzystania z serwisu internetowego Zaswiadczenie.pl

Poprzez serwis internetowy możliwe jest zamówienie oryginalnego dokumentu sądowego z pieczęciami wydawanego w formie papierowej bez wizyty w urzędzie. Usługi świadczone przez serwis polegają na pobraniu zaświadczenia z KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Centrali Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.zaswiadczenie.pl. Na podstawie wprowadzonych danych przez zamawiającego w formularzu zamówienia, sporządzany jest wniosek, który przekazuje się do Sądu – punktu informacyjnego KRK w celu wydania informacji o niekaralności osoby lub firmy.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym, dlatego też do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Zamawiający składając zamówienie zobowiązuje się do podpisania jednorazowego pełnomocnictwa. Podpisane oryginalne pełnomocnictwo w formie papierowej należy przesłać na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Druk pełnomocnictwa wysłany jest na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu i dokonaniu opłaty. Uzyskane prawomocne zaświadczenia KRK z Sądu Punktu Krajowego Rejestru Karnego są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego, podany w formularzu zamówienia. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia a zaświadczenia wysyłane po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa i wydania dokumentu przez KRK. Jeśli osoba widnieje w rejestrze KRK, zamawiający dodatkowo uzyskuje wydruk z Kartoteki. W przypadku osób z obywatelstwem Państw należących do Unii Europejskiej dołączana jest informacja z rejestru zagranicznego. Zapytanie o udzielenie informacji z KRK może złożyć tylko osoba pełnoletnia.

Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Rejestr Zastawów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych są rejestrem jawnym bez zbędnych formalności. Aby uzyskać dokument wystarczy posiadać numer w danym rejestrze

  • Opłaty za uzyskania zaświadczenia

Za zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.zaswiadczenie.pl/cennik, który szczegółowo określa koszt dokumentu oraz koszty przesyłki, określona także w formularzu zamówienia. Zamówienie jest dokumentem przygotowywanym na zlecenie Zamawiającego dlatego też nie zwracamy opłat za zamówienie w przypadku jego rezygnacji.

  • TERMINY

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę zaś korespondencję listową przyjmujemy do godziny 16.00. Uzyskane dokumenty wysyłane są w dniu otrzymania z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku osób figurujących w rejestrze Karnym termin może się wydłużyć i zależy od toku postępowania karnego. Dotyczy to również osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie, czyli z krajów UE ze względu na sprawdzenie w systemie Ecris. Zaświadczenie z KRK pobierane są na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia. Po uzyskaniu zaświadczenia z sądu usługę uznaje się za zrealizowaną. Dokumenty nie są archiwizowane – w przypadku wybrania opcji tylko skanu dokumentu na e-mail, bez wysyłki oryginału – niewysłane dokumenty są niszczone są po 7 dniach od ich uzyskania.

  • REKLAMACJE

Serwis Zaswiadczenie.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania zaświadczenia z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego dokument, zamknięciem lub ograniczeniem funkcjonowania sądów w związku z COVID oraz opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis Zaswiadczenie.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego oraz firmę dostarczającą przesyłki. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zgodnie z ustawą UOKiK w trakcie realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy i wstrzymanie dalszej jego realizacji. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane, zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia, liczonym proporcjonalnie do etapu realizacji zamówienia. Zamawiający może być zatem obciążony kosztem przygotowania wniosku, opłatami sądowymi oraz opłatami skarbowymi. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, przygotowany wniosek zawierający dane osobowe jest niszczony lub odsyłany na adres zamawiającego. Po wydaniu dokumentu z sądu nie ma możliwości jego zwrotu ani rezygnacji.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.zaswiadczenie.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego Regulaminu – zasad i warunków korzystania z usług oraz Polityki Prywatności dotyczącej ochrony danych osobowych. Serwis internetowy Zaswiadczenie.pl należy i jest obsługiwany przez firmę SI 24 ul. Odkryta 48E/609, Warszawa, która jest administratorem danych osobowych. Wprowadzane dane są zbierane i przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami RODO i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

formularz KRK