REGULAMIN

Regulamin określa informacje, zasady korzystania oraz uzyskiwania zaświadczeń za pośrednictwem serwisu www.zaswiadczenie.pl

  • Zasady korzystania z serwisu internetowego Zaswiadczenie.pl

Serwis internetowy Zaswiadczenie.pl należy i jest obsługiwany przez firmę SI 24 ul. Odkryta 48E/609, Warszawa. Poprzez serwis internetowy możliwe jest zamówienie oryginalnego dokumentu sądowego z pieczęciami bez wizyty w urzędzie. Usługi świadczone przez serwis polegają na pobraniu zaświadczenia z KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Karnego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.zaswiadczenie.pl. Na podstawie wprowadzonych danych zamawiającego w formularzu zamówienia system generuje wniosek, który następnie przekazuje się do Sądu.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym dlatego też do uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest pisemne pełnomocnictwo osoby, której dotyczy zapytanie o udzielenie informacji z KRK. Podpisane oryginalne pełnomocnictwo w formie papierowej należy przesłać na adres pocztowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Druk pełnomocnictwa, wniosek wysłany jest na e-mail po potwierdzeniu zamówieniu lub dokonaniu opłaty. Uzyskane prawomocne zaświadczenia KRK z Sądu są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia a zaświadczenia wysyłane po otrzymaniu podpisanego pełnomocnictwa i wydania dokumentu przez KRK. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM – wirusem wywołującym chorobę COVID-19 i zamknięciem punktów bezpośredniej obsługi interesantów, wszelkie sprawy załatwiane są tylko korespondencyjnie. Termin realizacji zamówień zatem się wydłuży, gdyż jest uzależniony od obsługi większej ilości zgłoszeń i opóźnień w wydawaniu zaświadczeń. Jeśli osoba widnieje w rejestrze KRK, zamawiający dodatkowo uzyskuje wydruk z Kartoteki.

Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Rejestr Zastawów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych są rejestrem jawnym bez zbędnych formalności.

  • Opłaty za uzyskania zaświadczenia

Za zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zamówienia na stronie www.zaswiadczenie.pl/cennik, który szczegółowo określa koszt dokumentu oraz koszty przesyłki. Zamówienie jest dokumentem przygotowywanym na zlecenie Zamawiającego dlatego też nie zwracamy opłat za zamówienie w przypadku jego rezygnacji.

  • TERMINY

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę zaś korespondencję listową przyjmujemy do godziny 10.00. Uzyskane dokumenty wysyłane są w dniu wydania z sądu Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku osób figurujących w rejestrze Karnym termin może się wydłużyć i zależy od toku postępowania karnego. Dotyczy to również osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie, czyli z krajów UE ze względu na sprawdzenie w systemie Ecris. Zaświadczenie z KRK pobierane są na podstawie danych podanych w formularzu zamówienia. Po uzyskaniu zaświadczenia z sądu usługę uznaje się za zrealizowaną. Dokumenty nie są archiwizowane – w przypadku wybrania opcji tylko skanu dokumentu na e-mail, bez wysyłki oryginału niewysłane dokumenty są niszczone są po 7 dniach od ich uzyskania.

Serwis Zaswiadczenie.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania zaświadczenia z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego dokument, zamknięciem sądów oraz opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Serwis Zaswiadczenie.pl nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego oraz firmę dostarczającą przesyłki. Wnioski przygotowywane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i nie nie ma możliwości zmiany wpisanych danych. Zgodnie z ustawą UOKiK w trakcie realizacji zamówienia Zamawiającemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy i wstrzymanie dalszej jego realizacji. Zamówienie jest na zlecenie i ściśle związane z osobą Zamawiającego toteż w przypadku gdy zamówienie zostało opłacone a następnie anulowane zamawiający obciążany jest kosztem zamówienia. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, przygotowany wniosek zawierający dane osobowe jest niszczony. Po wydaniu dokumentu z sądu nie ma możliwości jego zwrotu.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.zaswiadczenie.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności. Wprowadzane dane są przetwarzane tylko w celu realizacji zamówienia i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

formularz KRK