INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO ADOPCJI

Kandydat do przysposobienia dziecka podlega ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. Ustawa określa bowiem wymagania dotyczące osoby ubiegającej się o przysposobienie dziecka – adopcji. Przede wszystkim, ma to celu przetworzyć informację o dokumentacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Każda osoba ubiegająca się musi zatem przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO KANDYDATA

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stawia wymogi, aby kandydat do adopcji nie może być osobą karaną. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była:

– skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ustawie kandydat na rodzinę zastępczą powinien przedstawić aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności do adopcji może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z ustawą i być nie karana. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe.

rodzina zastępcza

ADOPCJA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO RODZINY ZASTĘPCZEJ

Podobnie jak w innych przypadkach, osoba ubiegająca się o adopcję dziecka zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do przysposobienia dziecka nie może być skazany za umyślne przestępstwa określone w ustawie. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby