ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA NAUCZYCIELA 2019

Karta Nauczyciela – objęta w ustawie z dnia 26 stycznia 2012r. niewątpliwie określa obowiązki i uprawnienia osoby wykonującej pracę w szkole. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy, w tym również pracownik pedagogiczny zatrudniony w publicznej szkole, przedszkolu, placówce oraz placówce doskonalenia. Przede wszystkim, działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe. Każda osoba do pracy w szkole musi przedstawić dyrektorowi aktualne zaświadczenie o niekaralności nauczyciela – informację z Krajowego Rejestru Karnego.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO ONLINE

Zgodnie z Kartą Nauczyciela – stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, podobnie jak z dyplomowanym nawiązuje się, na podstawie mianowania. W rezultacie dotyczy to osoby, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed rozpoczęciem pracy w szkole jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności nauczyciela może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa skarbowe .

nauczyciel

Dla Nauczycieli do pracy w Szkole !

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO PRACY W SZKOLE

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę w szkole zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności nauczycieli. Reasumując, kandydat do pracy w szkole nie może być skazany za przestępstwa określone w artykule 10 ust. 5. pkt. 4. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby

 

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ze zmianami od 2018 r., określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie dla prowadzącego instalację lub zezwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o ochronie środowiska do zezwolenia na wytwarzanie odpadów, należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia prowadzącego instalację lub na wytwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

wytwarzanie odpadów przeciwko środowisku

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Ze względu na fakt, że wpis do rejestru prowadzącego instalację lub do zezwolenia na wytwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego jest obowiązkowy. Zatem zgodnie z ustawą, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO PRZEZ INTERNET

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest obowiązkowe, można go zamówić przez internet lub udać się osobiście do Punktu Informacyjnego KRK.

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o odpadach do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Podobnie jak dla osoby do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego zgodnie z ustawą wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, osoba do zatrudnienia na określone stanowiska musi potwierdzić swoją niekaralność. Dlatego też, pracodawca wymaga przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na fakt, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, musi przedstawić dla pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy m. in. w szkole, urzędzie, żłobku, klubie dziecięcym, ośrodku sportowym, jako opiekun lub wychowawca kolonii czy ubezpieczeniach, kredytach.

Stanowiska pracy objęte obowiązkowym dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

  • zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii,
  • zaświadczenie z KRK w dystrybucji ubezpieczeń,
  • dokument o niekaralności sprzedawcy kredytów,
  • zaświadczenie KRK dla pracownika samorządowego,
  • informacja o niekaralności do pracy w kantorze, punkcie lotto,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla trenera ośrodka lub klubu sportowego.

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest takie ważne, nie zapomnij go dostarczyć swojemu pracodawcy a twoje szanse i prawdopodobieństwo stałego zatrudnienia wzrosną.

Odwiedź urząd lub zamów zaświadczenie z KRK dla osoby przez Internet online >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jesteś pracodawcą ? Dlatego sprawdź czy nie potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki zarejestrowanej w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym).

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zasad jest niekaralność osób i podmiotów biorących udział w przetargach. Dlatego też zgodnie z ustawą PZP chcąc wziąć udział w przetargu należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba nie może być skazana za przestępstwa określone Art. 24 ust 1 pkt 13-14, zaś podmiot na przestępstwa określone w Art. 24 ust 21 ustawy.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej, członka zarządu, prokurenta, wspólnika wydane nie później niż 3-6 miesięcy od daty terminu składania ofert przetargowych. Reasumując zaświadczenie może starać się osoba fizyczna, której dotyczy zapytanie z KRK lub podmiot zbiorowy dla sprawdzenia niekaralności członków zarządu i prokurenta.

Zgodnie z art. 24 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm. 6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (spółki). Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Zamów zaświadczenie z KRK osoby przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Zamów zaświadczenie z KRK spółki przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby